03 Th5 2017

1.Mô tả công việc – Thực hiện khai báo Thuế hàng tháng, quý cho các Công ty – Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm. – Rà soát sổ sách, nhập liệu chứng từ cho các Công ty được đảm nhận. 2.Quyền lợi được hưởng – Lương từ 5 triệu ( tùy thuộc vào năng suất công việc) – Được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước. 3.Yêu cầu công việc – Tốt n...

03 Th4 2017

1.Mô tả công việc – Thực hiện khai báo Thuế hàng tháng, quý cho các Công ty – Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm. – Rà soát sổ sách, nhập liệu chứng từ cho các Công ty được đảm nhận. 2.Quyền lợi được hưởng – Lương từ 5 triệu ( tùy thuộc vào năng suất công việc) – Được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước. 3.Yêu cầu công việc – Tốt n...